Aklat Ng Ulat: Mga Sanaysay Sa Dalawang Dekada Ng Pamamahayag By Ateneo de Manila University Press

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Aklat Ng Ulat: Mga Sanaysay Sa Dalawang Dekada Ng Pamamahayag

By : Ateneo de Manila University Press

Aklat Ng Ulat: Mga Sanaysay Sa Dalawang Dekada Ng Pamamahayag By Ateneo de Manila University Press
Item #: 9715506397May dalawang dahilan kung bakit walang pasubaling inilathala ang koleksiyong ito ng Ateneo de Manila University Press. Unang-una, mahalaga sa pag-aaral ng mga akdang pampanitikan ni Antonio ang anumang mula sa kanyang panulat. Higit na nagiging buo ang pag-unawa sa isang manunulat kung nailalagay ang bawat akda sa konteksto ng kabuuan ng kanyang mga nilikha....

Ikalawa at higit na matimbang —tulad na rin ng sinabi ni Antonio sa kanyang paunang-salita, lumilingon ito sa “tradisyon ng pamahayagang sinasagisag nina Jose Corazon de Jesus (Huseng Batute) at Amado V. Hernandez, parehong malikhaing manunulat na isinabay ang pagsilo ng talinghaga sa pagsusuri at pagpapakahulugan sa mga balita.” Ang pagtanaw na ito ay hindi lamang pagkilala kina Huseng Batute, Ka Amado at maging sa mga nauna sa kanila tulad nina Lope K. Santos at Benigno R. Ramos. Pagpapahalaga ito sa panahong ang wikang katutubo ay kapwa wika ng panitikan at ng diskursong panlipunan. —Jose Mario C. Francisco, S.J

Price : £543.00
Qty 

» Visit our Essays category
» Visit our Journalism categoryAklat Ng Ulat: Mga Sanaysay Sa Dalawang Dekada Ng Pamamahayag©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use