Ang Pasipiko Sa Loob Ng Aking Maleta By Ateneo de Manila University Press

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Ang Pasipiko Sa Loob Ng Aking Maleta

By : Ateneo de Manila University Press

Ang Pasipiko Sa Loob Ng Aking Maleta By Ateneo de Manila University Press
Item #: 9715506137Higit sa isang maletang danas at dunong ang malilikom sa pagtalunton sa mga taludtod at hulagway na iniaalay ni Alwynn C. Javier. Manlalakbay ang makata. Paulit-ulit na umaalis at bumabalik siya sa nag-iisa ngunit nag-iibang daigdig na umiinog sa ligalig; umiirog na lagalag at umiilag sa halaghag na pagkakatatag ng mga tagpo at tagpuan bilang pagsuway o pagsaway sa balani ng karaniwan o nakamihasnan. Pagbaling, hindi iling, ang hiling ng makatang manlalakbay upang tulad niya ay ating mamalas at maisamalay na may paglulubag sa paglabag o pag-iwas sa lagi at dati nang landas at aliwalas. At sa wakas o bilang simula, pahikayat sa makata na may awit sa pangangawit ng balikat at dalumat sa pagbuhat ng maletang may dagat ng alamat na nagbabantang sumambulat.
—Michael M. Coroza

Price : £725.00
Qty 

» Visit our Poetry categoryAng Pasipiko Sa Loob Ng Aking Maleta©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use