Sikolohiyang Pilipino: Teorya, Metodo at Gamit By UP Press

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Sikolohiyang Pilipino: Teorya, Metodo at Gamit

By : UP Press

Sikolohiyang Pilipino: Teorya, Metodo at Gamit By UP Press
Item #: 9715420679Ang sikolohiyang Pilipino ay sikolohiyang bunga ng karanasan, kaisipan, at oryentasyong Pilipino. Mayaman ang batayan nito sa kultura, wika, diwa, pananaw, lipunan at kasaysayang Pilipino. Ang sikolohiyang Pilipino ay sistematiko at siyentipiko sa pagkuha ng kaalaman sa pamamagitan ng mga katutubong metodong naaangkop sa karanasan ng mga Pilipino. May malaking gamit ang agham na ito sa iba’t ibang aspeto ng buhay-Pilipino, tulad ng pagsasaka, paggugubat, industriya at edukasyon. Sinasaklaw ng dalawampu’t siyam na papel sa akat na ito ang teorya, metodo, at gamit ng sikolohiyang Pilipino.

Layunin ng katipunan ng mga papel na ito ang magsilbing sanggunian upang mapaunlad ang antas ng iskolarsip sa larangan ng sikolohiya at araling Pilipino. Inaasahan ding makapag-aambag ito sa ikalalawak at ikalalalim ng kaalaman sa agham panlipunan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa isang sikolohiyang makabuluhan para sa mga Pilipino.

Price : £841.00
Qty 

» Visit our Psychology categorySikolohiyang Pilipino: Teorya, Metodo at Gamit©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use