Miss Dulce Extranjera: O ang Paghahanap kay Miss B By UP Press

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Miss Dulce Extranjera: O ang Paghahanap kay Miss B

By : UP Press

Miss Dulce Extranjera: O ang Paghahanap kay Miss B By UP Press
Item #: 9715426756Ang Miss Dulce Extranjera ay isang dula base sa maraming dokumentong historikal. Ang mga pangunahing tauhan ay dalawang mandudula. Maaari silang usisain bilang "biktima" ng awtoridad at manipulasyon [halimbawa ay manipulasyong ideolohikal (ideological manipulation) at hegemony ng kasaysayan (historical hegemony)]. Kagaya ng patuloy na debate hinggil sa "text versus performance" ng diskurso sa teatro, ang dalawang mandudula ay isinakatawang-tao itong debate hinggil sa kung alin ang awtoridad sa teatro: teksto o pagtatanghal sa pamamagitan ng kanilang komprontasyon sa arkayb at ang komprontasyon ng mapaglarong dokumentong historikal. Gayumpaman, hindi ito isang bersiyon ng kasaysayan. Ang adhikain ng dula ay maipakita kung papaanong ang kasaysayan ay maaaring basahin bilang nagtatanghal na naratibo o nagtatanghal na paninindigan (ideology).

Price : 362.50
Qty 

» Visit our Play categoryMiss Dulce Extranjera: O ang Paghahanap kay Miss B©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use