Balagen: Edukasyong Pangkapayapaan at Panitikang Pambata By UP Press

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Balagen: Edukasyong Pangkapayapaan at Panitikang Pambata

By : UP Press

Balagen: Edukasyong Pangkapayapaan at Panitikang Pambata By UP Press
Item #: 9715426770Galing ang salitang balagen sa balagen ha lintukan. Ito ang tawag ng katutubong Bukidnon sa “uway na makapangyarihan” na napagtitipon-tipon ang magkakaaway upang matukoy ang sanhi ng alitan at mapagkasunduan ang kapayapaan at pagkakaisa. Mag-ala-balagen sana ang aklat na ito sa pamamagitan ng paglaganap ng kamalayang nagpapahalaga sa kapayapaan sa hanay ng mga bata. Maging batis sana ang mga katutubong panitikan, ang mga orihinal na kuwentong pambatang isinulat ng mga manunulat na Filipino, at ang panitikang kinatha mismo ng mga bata, sa pag-unawa sa minimithing kultura ng kapayapaan para sa bansa.

Iniaalay ang aklat na ito, na bunga ng mga pananaliksik sa taguyod ng UP Creative and Research Grant, para sa makabuluhang pag-unawa at sa paglaganap ng kamalayan ng mga guro, magulang, at kabataan, sa pambansang layunin ng pangmatagalang pag-iral ng kapayapaan, katarungan, at kaunlaran sa buong Pilipinas.

Price : £652.50
Qty 

» Visit our Literature category
» Visit our Children categoryBalagen: Edukasyong Pangkapayapaan at Panitikang Pambata©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use